Videos

Apostle Miz Mzwakhe Tancredi (New Life is a place to be) 2017

               Apostle Miz Mzwakhe Tancredi prophesying (2017)

Apostle Miz Mzwakhe Tancredi healing HIV through the power of God (2017)